Forfatterforbundets innspill til representantforslag om ny nasjonal leselyststrategi

Forfatterforbundet ser svært positivt på at det kommer på plass en ny nasjonal strategi for å fremme leselyst i det ganske land. Både for å bevare norsk språk og kultur, for å fremme borgernes språkforståelse og derigjennom evne til deltakelse i samfunnet. Og ikke minst for å dyrke den rene lesegleden som en forutsetning for og inngangsport til kulturelle opplevelser.

Ytterligere innspill til Kunstnermeldingen

Vi ønsker at myndighetene skal ta et klart standpunkt i denne saken, og i det minste se på muligheten av å regulere strømmemarkedet i tråd med resten av bokbransjen, som sikrer rettighetshaverne anstendig betalt også for strømmelytting. Helst ønsker vi oss en boklov som regulerer dette. Vi står etter vår oppfatning i fare for å ende i samme situasjon som musikkbransjen, der de fleste artistene knapt får betalt for sine verk.

Høringsinnspill Prop. 108 L (2019–2020), Lov om språk

Utkastet til språklov er i betydelig grad en regulering av språkbruk i offentlig virksomhet. Forfatterforbundet mener at loven bør ha et langt bredere omfang og understreke litteraturens betydning for norsk språk.
Vi foreslår derfor et tillegg til § 1, formålsparagrafen:
«Litteratur på norsk er viktig for norsk språk, og lova skal fremje lesing og nyskaping av litteratur på norsk språk.»