Ytterligere innspill til Kunstnermeldingen

Vi ønsker at myndighetene skal ta et klart standpunkt i denne saken, og i det minste se på muligheten av å regulere strømmemarkedet i tråd med resten av bokbransjen, som sikrer rettighetshaverne anstendig betalt også for strømmelytting. Helst ønsker vi oss en boklov som regulerer dette. Vi står etter vår oppfatning i fare for å ende i samme situasjon som musikkbransjen, der de fleste artistene knapt får betalt for sine verk.

Høringsinnspill Prop. 108 L (2019–2020), Lov om språk

Utkastet til språklov er i betydelig grad en regulering av språkbruk i offentlig virksomhet. Forfatterforbundet mener at loven bør ha et langt bredere omfang og understreke litteraturens betydning for norsk språk.
Vi foreslår derfor et tillegg til § 1, formålsparagrafen:
«Litteratur på norsk er viktig for norsk språk, og lova skal fremje lesing og nyskaping av litteratur på norsk språk.»

Innspill til kulturmeldingen

Om 20 år er Norge en multikulturell nasjon, godt forankret i et demokratisk og inkluderende verdisyn. Det norske språket har en sterk posisjon som målbærer av rause holdninger. Vår hjemlige litteratur bidrar til å skape identitet i et samfunn der alle befolkningsgrupper deltar.