I forbindelse med at Kulturrådet har ønsket å endre sine retningslinjer for innkjøpsordningen for skjønnlitteratur for kategori 1 og kategori 2, ble også vi invitert til å gi våre innspill. Vi beklager at de ikke ble tatt til følge.

 

Her er innspillet vi sendte Kulturrådet:

 

«Forfatterforbundet er opptatt av at alle forfattere og forlag skal ha lik mulighet til å få sine verk vurdert gjennom innkjøpsordningen. Vi ønsker klare og rettferdige retningslinjer som ikke gir noen aktører fordeler framfor andre.

Kulturrådets forslag til endringer i retningslinjene for innkjøpsordningen pkt. 1 og 3 bryter etter vår mening med prinsippet om likebehandling, og kommer de etablerte forlagene til gode, både økonomisk og hva gjelder distribusjon til bibliotekene. Slik forslaget ligger, mener vi det ikke bidrar til mangfoldet og kvaliteten i den norskspråklige litteraturen slik innkjøpsordningen er ment å gjøre, men i stedet favoriserer de store og kapitalsterke forlagene.

 

1. Endring av kriteriene for påmelding til kategori 2

Forslag: Ny innretning for kategori 2: Denne kategorien skal kun brukes av nye utgivere. Nye utgivere er definert som en aktør som aldri tidligere har meldt bøker på til den automatiske innkjøpsordningen. Det gjelder også når utgiveren er lik forfatteren. Nye utgivere skal bruke kategori 2 hele det første kalenderåret.

Vårt innspill: Som nevnt tar det lang tid å bygge opp et forfatterskap, og den foreslåtte endringen vil gi de etablerte forlagene et konkurransefortrinn. Små forlag og indieforfattere trenger mer tid enn ett år til å bygge opp både forfatterskap og kapital, og en slik endring vil gjøre at mindre aktører vegrer seg for å melde opp verk til den automatiske ordningen. Ordningen slik den beskrives her innebærer en favorisering av store forlag med tilgang på kapital og solid likviditet. Følgen av dette blir større press på kategori 2. Bibliotekene vil også lide under dette, da færre bøker vil bli distribuert til dem, og nye titler vil bli distribuert på et senere tidspunkt enn i dag.

Forfatterforbundet forstår at endringen er foreslått fordi også en del større forlag, med solid økonomi, benytter kategori 2 til verk de av ulike årsaker er usikre på, f eks fordi de er skrevet av ferske forfattere. Hvis man praktiserer en ordning der forlag som tidligere har benyttet kategori 1, ikke kan melde opp verk i kategori 2, vil dette gå ut over særlig yngre og ferske forfatteres mulighet til støtte fra ordningen. Det kan også medføre at forlag ikke tør å satse på nye forfatterskap. Dette vil ha en negativ betydning for økonomien til både forfatter og forlag, og går ut over kvalitet og mangfold i litteraturen.

Forfatterforbundet mener at i stedet for å gi de store forlagene fortrinn – ved at mindre forlag og indieforfattere vegrer seg for å melde opp verk i kategori 1 – bør man vurdere om kategori 2 skal være en selektiv ordning.

 

2. Midlertidig avkortning i utbetalingene til forlagene

Forslag: Nye betalingstabeller: Kulturrådet foreslår en avkortning på 20% for påmeldinger i forlagenes utbetalinger. I første omgang avgrenset til påmeldinger i perioden juni 2020 – februar 2021.

Vårt innspill: Forfatterforbundet støtter dette forslaget.

 

3. Ny praksis for utbetalingstidspunkt til forlag og forfatter

Forslag: Nye retningslinjer for utbetaling: Utbetaling til utgiver og forfatter skjer først etter at vurdering om innkjøp er gjort. Dette gjelder begge kategorier.

Vårt innspill: Forfatterforbundet er kjent med at Kulturrådet bruker store ressurser på å kreve tilbake penger fra forlag hvis verk er blitt nullet. Vi oppfatter likevel at forslaget virker mot ordningens hensikt, fordi den vil bryte med prinsippet om en rettferdig fordeling av offentlige støtte mellom alle forlag og forfattere. Et utbetalingstidspunkt etter innkjøp gir de etablerte forlagene med en trygg økonomi og god likviditet et urimelig konkurransefortrinn, framfor mindre forlag med lavere tilgang på kapital. I tillegg blir den økonomiske tryggheten til forfatterne svekket, da de blir sårbare ved en ev nulling (som vi for øvrig mener er et forferdelig begrep) og sviktende betalingsevne/konkurs hos forlaget.

 

Øvrige tiltak

Forfatterforbundet stiller spørsmålstegn ved hvorfor man ikke kan ta sikte på å utvikle en selektiv ordning på litteraturfeltet, slik det er på andre kunstområder.»