Landsmøte 2018

Protokoll fra landsmøtet i Forfatterforbundet

Tid: Lørdag 7. april 2018 klokken 10:00 – 15:00

Sted: Amalie Skram-salen på Litteraturhuset i Oslo.

Kl. 10:00:      Åpningstale ved forbundsleder Jan Ove Ekeberg

Kl. 10:10:      Sak 1. Konstituering 

 1. Godkjenning av innkalling.

Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes 

Forslag til vedtak ble godkjent.

 1. Godkjenning av dagsorden. 

Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes

Forslag til vedtak ble godkjent.  

 1. Valg av ordstyrer og referent.

Forslag til vedtak: Trude Teige velges til ordstyrer, Sidsel Dalen og Agnes Matre velges til referenter 

Forslag til vedtak ble godkjent.

 1. Valg av to personer til å underskrive protokollen:

Forslag til vedtak: Arne Svingen og Guro Sibeko velges til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak ble godkjent.

Kl. 10:20:      Sak 2. Årsregnskap og årsmelding med økonomirapport for landsmøteperioden. 

Forbundsleder Jan Ove Ekeberg legger frem årsmelding og økonomirapport for tiden fram til landsmøtet.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning

Ingen bad om ordet.

Forslag til vedtak ble godkjent.

Kommentar til saklisten: Det kom inn forslag om, på grunn av praktiske grunner å bytte om rekkefølgen mellom sak 3 og 4. Dette ble vedtatt av landsmøtet.

Kl. 10.30:      Sak 4. Handlingsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode. 

Styremedlem Lena Roer, nestleder Helle Stensbak og styremedlem Eystein Hanssen presenterer handlingsplan og budsjett

Disse tok ordet til debatt: Guro Sibeko
Eystein Hanssen
Jan Ove Ekeberg
Ørjan N. Karlsson
Jan Ove Ekeberg – presisering

                        Debatt og vedtak

Forslag til vedtak: Handlingsplan og budsjett vedtas (evt med endringer)

Forslag til vedtak ble godkjent uten endringer.

Kl. 11: 15      Sak 3. Innkomne saker. 

                        Nestleder Helle Stensbak presenterer innkomne saker

 • Instruks for valgkomiteen i Forfatterforbundet

Debatt og vedtak

Ørjan N. Karlson:

Endringsforslag til punkt 4: Forslag til ny valgkomite legges fram av valgkomiteen.


Debatt:

Knut Lindh

Arne Eriksen

Forslag til vedtak: Instruksen fra valgkomiteen vedtas (evt med følgende endringer)

Endringsforslaget falt og forslag til vedtak ble godkjent uten endringer.

 • Presisering av forståelsen av vedtektenes medlemskriterier

Debatt og vedtak

Debatt:

Utgreiing og presisering ved Lene Merete Roer.
Styrets forslag til revidert forståelse av medlemskriterier:

Styret ønsker å revidere forslag til vedtak til:

Verket må være gått igjennom av en uavhengig skjønnlitterær konsulent. I de tilfelle verket er utgitt på et forlag med egne redaktører, tas dette for gitt. Dette kriteriet gjelder også for forfattere som selv eier forlaget eller på annet vis er selv-publiserende. Det utarbeides et skjema til dette. Skjemaet skal inneholde konsulentens kontaktinformasjon og en kort CV.

Innlegg:

 1. Eirik Husby Sæther
 2. Stein Inge Spurkland
 3. Arne Danielsen
 4. Knut Lindh
 5. Helge Rustad
 6. Rolf Molvik
 7. Guro Sibeko
 8. Stein Arne Nistad
 9. Marit Bødkter
 10. Leonard Ibsen
 11. Hans Olav Lahlum
 12. Geir Tangen
 13. Jan H. Elisabeth Lindvik
 14. Anett Moren
 15. Guro Sibeko
 16. Knut Lindh
 17. Hans Olav Lahlum
 18. Jan Ove Ekeberg
 19. Turid Evang
 20. Guro Sibeko
 21. Geir Tangen
 22. Stein Arne Nistad
 23. Knut Lindh
 24. Arne Danielsen
 25. Christian Renè Wold
 26. Jan Ove Ekberg

Forslag til votering – Innkommet i løpet av debatten:

 1. Å beholde de opprinnelige vedtektene slik de står.
 2. Ingen formelle krav for medlemskap, annet enn å betale kontingent.
 3. Endre vedtektene til revidert forslag for styret.
 4. Revidert forslag utgår og erstattes med følgende: Landsmøtet pålegger styret å utrede om det er nødvendig med ytterligere medlemskriterier for å bli representert i Norsk forfatter- og oversetterfond og være med på å disponere støtten som fondet deler ut.
 5. Verket må være gjennomgått av en uavhengig konsulent som kan bekrefte at det er skjønnlitterært. I det tilfeller der verket er utgitt på et forlag med egne redaktører, tas dette for gitt. Dette kriteriet gjelder også for forfattere som selv eier forlaget eller på annet vis er selv-publiserende. Det utarbeides et skjema til dette. Skjemaet skal inneholde konsulentens kontaktinformasjon og en kort CV.

Forslag 2, 3, 4 og 5 ble trukket av forslagsstillerne etter en konstruktiv debatt.

Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til styrets reviderte forslag til forståelse av vedtektenes § 2.

Forslaget til vedtak ble trukket av styret. Opprinnelig §2 i vedtektene blir stående.

 • Forslag fra styret om utvalg (som skal jobbe med finansiering av forbundet).

Debatt og vedtak

Forslag til vedtak: Forslaget vedtas

Forslaget til vedtak ble godkjent.

 • Forslag fra styret om medlemskontingent

Debatt og vedtak:

Innlegg:
Geir Tangen stiller spørsmålet om aspirantmedlemmer skal betale samme kontingent som andre medlemmer. Dette innkom ikke som et skriftlig forslag til votering, men på spørsmål fra ordstyrer, presiserte styret at dette skulle inn i vedtektene. Kr 250 for aspiranter.

Forslag til vedtak: Forslaget vedtas.

Forslag til vedtak ble godkjent med styrets presisering for aspirantmedlemmer.

Kl. 14:18:      Sak 5. Valg av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og nestleder velges særskilt.

                        Valgkomiteens leder Knut Lindh presenterer forslagene

                        Debatt og vedtak

Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Kl. 14:10:      Sak 6. Valg av valgkomité på tre personer.

Forbundsleder Jan Ove Ekeberg presenterer styrets forslag

                        Debatt og vedtak

Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon.

Kl. 14:20:      Sak 7. Valg av revisor.

Valgkomiteens leder Knut Lindh presenterer forslaget.

                        Debatt og vedtak

Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon


Delegater og gjester.

 1. Andersen, Vidar H
 2. Bakke, Lena M
 3. Bertheau, Jørgen K.H.
 4. Borge, Per Erik
 5. Busk, Sissel
 6. Bødkter, Marit
 7. Danielsen, Arne
 8. Derlick, Inger
 9. Ekeberg, Jan Ove
 10. Eldøen, Ingvild
 11. Erichsen, Dorthe
 12. Eriksen, Arne Thodok
 13. Eriksen, Synnøve
 14. Evang, Turid
 15. Folgerø, Arnt
 16. Furu, Harald
 17. Grindheim, Torbjørn
 18. Hanssen, Eystein
 19. Hattestad, Bjørn
 20. Haugnes, Gunhild
 21. Havre, Mårten Juvastøl
 22. Hellen, Gøril Emilie
 23. Hellen, Gøril Emilie
 24. Huse, Bente-Lill bergene
 25. Ibsen, Leonard
 26. Lahlum, Hans Olav
 27. Lindh, Knut
 28. Lindvik, Knut
 29. Lindvik, Jan H Elisabeth
 30. Lorentzen, Lise
 31. Matre, Agnes Lovise
 32. Mollvik, Rolf
 33. Morèn, Anette
 34. Nistad, Stein Arne
 35. NOrderval, Sigrun
 36. Rustand, Helge
 37. Schøyen, Camilla
 38. Sibeko, Guro
 39. Skjæve, Øystein Kvamme
 40. Spurkeland, Stein
 41. Stensbak, Helle
 42. Svingen, Arne
 43. Sæther, Erik Husby
 44. Tangen, Geir
 45. Teige, Trude
 46. Torgersen, Annikki
 47. Wadel, Lill
 48. Wold, Christian Renè
 49. Yndestad, Monika N.
 50. Ålovsrud, Kristin S.
 51. Roer, Lena Merete
 52. Karlsson, Ørjan N.
 53. Birkeland, Heine
 54. Ingulstad, Frid
 55. Ildahl, Eirik
 56. Sidsel Dalen

Gjester:
Hilde Sveinsson, Norsk Oversetterforening
Kerstin Bennett, Den norske Forfatterforening
Monica Boraccio, Dramatikerforbundet
Taran Bjørnstad, NBU
Ingvild Merzoy, Forfattersentrum

Underskrift protokoll:

Guro Sibeko                                                         Arne Svingen

(sign)                                                                   (sign)