Verdier og handlingsplan for Forfatterforbundet

Vedtatt på landsmøte 7. april 2018.

 1. Foreningens visjon

Forfatterforbundet skal være en åpen og framtidsrettet organisasjon som skal jobbe for norske skjønnlitterære forfattere. Forbundet skal være solidarisk for alle grupper forfattere innen alle sjangere og arbeide for å løfte fram nye stemmer.

 1. Forfatteres rett til å organisere seg

Forfatterforbundet skal organisere skjønnlitterære forfattere med det formål å styrke forfatteres inntekts- og arbeidsvilkår. Forbundet skal arbeide for at så mange forfattere som mulig står samlet for å oppnå høy forhandlingskraft i viktige saker som angår forfatteres økonomi og levekår gjennom hele livet.

 1. Tilknytning til hovedorganisasjon

Forfatterforbundet skal utrede spørsmålet om tilknytning til en hovedorganisasjon og ha et forslag klart som legges frem for Landsmøtet 2019.

 1. Representasjon

Forfatterforbundet skal søke representasjon på linje med de andre skribentorganisasjonene i fond og stipendkomiteer.

 1. Litteraturpolitikk

Forfatterforbundet skal bedrive litteraturpolitikk for å ivareta medlemmenes interesser og norsk litteratur generelt.

 1. Styrke forfatternes inntekter, pensjon og forsikringer

Forfatterforbundet skal arbeide for å sikre og styrke skjønnlitterære forfatteres inntektsbetingelser, inntektssikring ved sykdom og muligheter for opparbeidelse av tjenestepensjon. Forbundet skal også jobbe for at forfattere får gode forsikringsbetingelser.

 1. Sikre forfatternes normalkontrakt

Forfatterforbundet vil følge opp normalkontrakten og andre kollektive avtaler, og jobbe for at alle skjønnlitterære forfattere, uansett sjanger, har gode, felles avtaler. Forbundet vil delta på forhandlinger om oppdateringer av eksisterende avtaler, tilleggsavtaler og avtaler på det digitale feltet.

 1. Styrke innkjøpsordningene

Forfatterforbundet vil jobbe for å styrke innkjøpsordningene for litteratur i Norge.

 1. Arbeide for en mer tidsriktig fordeling av bibliotekvederlaget

Opphavsretten er individuell. Samtidig er de unike, norske ordningene kollektive, og bokbransjen er i endring.

Forfatterforbundet vil derfor jobbe for at bibliotekvederlaget fordeles etter nye, mer åpne og solidariske prinsipper, til stipender søkbare for alle forfattere.

Forfatterforbundet vil også jobbe for at bibliotekvederlaget i større grad går direkte til forfatteren som har opphavsretten, dog med et maksbeløp per år.

 1. Tilby medlemmene faglig utvikling

Forfatterforbundet skal gi tilbud om kurs og videreutdanning og bistå forfattere i å følge den teknologiske utviklingen. Forbundet har som mål å tilby forfattere råd og veiledning i alle forfatterrelaterte spørsmål.

 1. Juridisk rådgivning

Forfatterforbundet skal opparbeide en juridisk rådgivningstjeneste for medlemmer.

 1. Styrke bibliotekene

Forfatterforbundet skal jobbe for å styrke norske biblioteker, og hindre ytterligere nedlegging av filialer.

 1. Samarbeid

Forfatterforbundet vil samarbeide med andre forfatterforeninger og litteraturorganisasjoner til det beste for norsk litteratur i inn- og utland.

Forfatterforbundet er en fagforening for alle skjønnlitterære forfattere
Både publiserte og upubliserte skjønnlitterære forfattere kan melde seg inn.

 • Er du en publisert forfatter, utgjør ISBN-nummeret dokumentasjonen.
 • Vi ønsker å tilby aspirerende forfattere et miljø hvor de kan vokse litterært, etter modell fra den britiske forfatterforeningen. Aspiranter betaler halv kontingent og kan delta på arrangementer etc., men har ikke stemmerett på landsmøtet.